ترمیم کننده ها

ترمیم کننده بتن،ملاتی با مقاومتی برابر یا بیشتر از مقاومت بتن پایه و به صورت تک یا دو جزئی می باشد،که دارای خاصیت گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بتن است.ترمیم کننده بتن در دو نوع پایه پلیمری و اپوکسی ارائه می گردد.